dilluns, 12 d’octubre del 2020

Celebrem els set primers anys de La Veronica Cartonera


Set anys fent llibres, teixint xarxes i creant complicitats. 


Darrerament hem escrit ben poc en aquest bloc. No així a Facebook o a twitter; fins i tot hem obert un compte a Instagram. Ens proposem però tornar a compartir històries aquí. Perquè no ens ha aturat ni la pandèmica i no pensem parar en el futur. 

Avui, 12 d'octubre fa set anys que es va celebrar el PRIMER ENCUENTRO EUROPEO de #EditorialesCartoneras. El vàrem organitzar amb pocs mitjans però amb molta il·lusió... i va ser un èxit.  

L’ocasió també va servir per presentar públicament l’editorial i el nostre PREMI DE NOVEL·LA CURTA,  que el 2013, va guanyar Me gusta tu aburrimiento de Juan Nebreda Torres 

Acabem de dir-ho. Tenim set anys, hem convocat vuit edicions del Premi (més de 600 originals rebuts) i hem publicat vint-i-set títols. El darrer, Encomana'm històries, un llibre escrit en part durant el confinament per cinc autors novells: Lluïsa Cladelles, Anna González, Marisol López, Núria Reichardt i Pei Serrano, sota la batuta de Care Santos. Gràcies, moltes gràcies als sis.

dissabte, 1 de febrer del 2020

BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2020 en CaTaLà
La VERONICA CARTONERA convoca la segona edició del seu premi de NOVEL·LA CURTA en català


 Qui s'hi pot presentar 


- Qualsevol persona major d’edat.


 Llengua 


-  Catalana


 Condicions 


- Els treballs han de ser originals i inèdits

No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.

- Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites amb el tipus de lletra Arial cos 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.

- Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 1 de març de 2020, a les 24.00h (hora de Barcelona) 


 Presentació dels treballs 


Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:

 • a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA 2020”
 • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
 • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
 • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 


   Jurat 


  - El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.

  - El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

  - El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 12 de juny de 2020 a través de les xarxes socials.


   Premi 


  - L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.

  - Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.

  - La primera edició constarà de 60 exemplars.

  - L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.

  L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.   Altres 


  El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

  Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament.


  Barcelona, 1 de febrer de 2020

  BASES prEMio NoveLa CorTa La VERONICA cArtoNeRa 2020


  La VERONICA CARTONERA convoca la octava edición de su premio de NOVELA CORTA en castellano
   Quien puede presentarse 


  - Cualquier persona mayor de edad.


   Lengua 


  -  Castellano.


   Condiciones 


  - Los trabajos han de ser originales e inéditos.

  No se admiten trabajos premiados en otros certámenes literarios. Tampoco pueden estar comprometidos ni en trámite de publicación con alguna editorial.

  - Extensión y formato: un mínimo de 60 y un máximo de 80 páginas DIN A4, escritas con la letra Arial cuerpo 12, a doble espacio, Los márgenes superior e inferior, y los de derecha e izquierda, serán de 2,5 cm.

  - Las obras estarán firmadas, obligatoriamente, con pseudónimo. Éste constará en la página 1, debajo del título de la obra. 

  - El 1 de marzo de 2020, a les 24.00h (hora de Barcelona)termina el plazo de recepción de obras. 


   Presentación de las obras 


  Los trabajos deben enviarse por correo electrónico, a la dirección  premi.veronica.cartonera@gmail.com y seguir el siguiente procedimiento:

  • en el espacio del asunto deben figurar las palabras "Premio NOVELA CORTA 2020”
  • en el cuerpo del mensaje se hará constar el título de la obra y el pseudónimo del autor o autora

  Con el objetivo de garantizar el anonimato, el correo contendrá dos archivos adjuntos.
  • El primer archivo corresponde a la obra que se presenta a concurso. El nombre del archivo será el del título de la obra.
  • El segundo archivo corresponde a la plica. El nombre de este archivo será la palabra “Plica” seguida del título de la obra que se presenta a concurso. La plica incluirá la identificación de la autora o autor: pseudónimo, nombre y apellidos, dirección postal y correo electrónico, teléfono de contacto y una brevísima nota bio-bibliográfica.


    Jurado 


   - El Premio cuenta con un jurado formado por personas relacionadas con el mundo de la literatura y la cultura; un miembro de La VERONICA ejercerá de secretario o secretaria.

   - El Jurado determinará la obra ganadora y se reservarà el derecho a considerar el premio desierto.

   - El veredicto del Jurado será inapelable y se hará publico el 12 de junio de 2020 a través de las redes sociales.


    Premio 


   - La Editorial La VERONICA CARTONERA publicará la obra premiada.

   - Cada uno de los libros de la Editorial La VERONICA CARTONERA son únicos y están confeccionados artesanalmente; las cubiertas son de cartón reciclado. 

   - La primera edición constará de 60 ejemplares.

   - El autor o autora de la obra premiada recibirá gratuitamente 10 ejemplares del libro. 

   La obra ganadora continuará siendo propiedad del autor o autora.


    Otros 


   El hecho de presentar un trabajo al Premio supone la aceptación de estas bases.

   Las obras que no cumplan todas y cada una de las condiciones quedarán automáticamente eliminadas. 


   Barcelona, 1 de febrero de 2020

   La VERONICA Cartonera