dimarts, 27 de setembre del 2016

CLAU. I ja són 13 els llibres publicats per La VERONICA Cartonera


El dissabte 8 d'octubre presentem CLAU, el llibre de relats sorgits del Bigoti de Nietzsche, un taller autogestionat de creació literaria.

CLAU recull els escrits d'Eva Beser, Marta Duran, Miren Lopetegi i Jan Matheu.


Si aquest llibre veu la llum és per culpa de Marta Mitjans Puebla, l'autora de LENA. Ens va proposar publicar els escrits de les integrants del taller i tenir cura de l'edició. El procès ha estat llarg, amb arrancades i aturades (a sota podeu llegir la nota de Marta Mitjans que l'explica i que forma part del llibre). La confecció del llibre: maqueta, impressió, creació de les cobertes, cosit, etc, ha estat afortunadament més ràpida. Les cobertes han estat fetes a 16 mans, les de les autores i amistats i, com sempre, les d'Anna González.
Després de diverses trobades amb el grup El Bigoti de Nietzsche, vaig proposar als autors de fer un llibre col·lectiu. D’entrada, tots es van mostrar engrescats a participar en l’aventura de la confecció d’una obra col·lectiva, artesanal i inèdita. El segell La Verònica Cartonera, cap davantejat per l’Anna, amb qui hi mantinc una bona relació, va obrir-se a la proposta que acabava de néixer. Però, com en tot projecte fet amb la mà al cor, alguns dels membres compromesos de paraula es van desvincular del procés que començaria uns mesos més tard. Un procés que ha suposat hores d’escriptura per a ells, paciència de lectura i correccions per a mi i rencontres molt profitosos.

La idea de la clau va néixer un dimecres, quan un dels autors va deixar anar allò que ell creia que era clau en aquest llibre: un punt comú. Un destí. Una obertura cap a alguna cosa on tots ells volguessin anar a parar. I així va ser com la clau, aquest objecte que obre portes de mons bonics, hostils, imaginats, perduts, oblidats, va acabar sent l’essència d’aquests textos: l’eix per a tots els autors.

Partint d’aquest propòsit, cada autor em va enviar una proposta de text. Jo les vaig llegir i els en vaig fer un comentari individual, per escrit, amb la màxima minuciositat i cura possible, i també els vaig corregir tot allò que em semblava idoni. Als autors, sempre se’ls ha d’aconsellar des del respecte. Una obra és un fill de paper; destil·la sentiments del pare. Després de quatre mesos d’intercanvi d’esmenes, propostes, correccions ortogràfiques i gramaticals i converses sobre els propòsits dels textos, vam deixar reposar el projecte. Tots teníem feina, i la clau va quedar adormida.

Passat l’estiu, vam reprendre el contacte. Vaig corregir, un segon cop, tot allò que em semblava pertinent de cara a les noves modificacions que els autors havien fet dels textos. I encara van passar quatre mesos més, abans que, començat el 2016, poséssim fil a l’agulla: vam donar per acabada la seva feina com a autors, i la meva com a lectora, correctora i com a narradora disposada a escoltar els propòsits, les necessitats i el neguit d’aquells que també volen explicar part de la seva història. Perquè escriure és parlar d’un mateix; és parlar del món vist, sentit, somiat, perdut.

Aquest llibre és fruit d’una confecció lenta i llarga; és un bon treball. Enhorabona, Eva, Marta, Mireia i Jan. I moltes gràcies, Anna, per acceptar la idea que un dia et vaig manifestar davant la finestra des d’on totes dues vèiem la teva Verònica.


Marta Mitjans Puebla


Algunes de les cobertes. Com sempre totes fetes a ma i cap igual a l'altre. Tria la teva
diumenge, 17 de juliol del 2016

LAS MURALLAS DE BIZANCIO, Premio Novela Corta La VERONICA Cartonera 2016

El Premio de Novela Corta La VERONICA Cartonera 2016 ha recaido en la obra Las murallas de Bizancio, del autor argentino Osvaldo Aníbal Martínez.
ENHORABUENA!

ACTA DEL JURADO
Reunidos Isidre Grau Antolí, Emili Mas Margarit, Remei López Cuadra y Manolita Sanz Ferré, ejerciendo de secretaria en tanto que miembro de la editorial La Verònica Cartonera, han decidido por mayoría otorgar el premio al original LAS MURALLAS DE BIZANCIO

presentado con el seudónimo de ANIBAL MOLINERO,
que corresponde a OSVALDO ANIBAL MARTINEZ

La obra premiada destaca por su notable corrección literaria y por una historia con intriga que mantiene la atención del lector hasta el final, en un contexto universitario en el periodo de la presidecía de De la Rua en la Argentina de principios del sirlo XXI.

Esta decisión se comunicará al interesado y se dará a conocer en las redes sociales y a los medios de comunicación.

Esta es la cuarta edición del Premio La Verònica Cartonera, que ha recibido 112 originales.

Barcelona, 15 de julio de 2016

LAS MURALLAS DE BIZANCIO, Premi Novel.la Curta de La VERONICA Cartonera 2016

El Premi de Novel.la Curta La VERONICA Cartonera 2016 és per a l'obra Las murallas de Bizancio, de l'autor argentí Osvaldo Aníbal Martínez.
ENHORABONA!

ACTA DEL JURAT
Reunits Isidre Grau Antolí, Emili Mas Margarit, Remei López Cuadra, i Manolita Sanz Ferré, exercint de secretària en tant que membre de l’editorial La Verònica Cartonera, han decidit atorgar, per majoria, el premi a l’original LAS MURALLAS DE BIZANCIO

presentat amb el pseudònim  ANIBAL MOLINERO,
que correspon a  OSVALDO ANIBAL MARTINEZ

L’obra premiada destaca per la seva notable correcció literària, i per una història amb intriga que manté l’atenció del lector fines al final, en un context universitari en el període de la presidència de De la Rua en l’Argentina de principis del s XXI.

Aquesta decisió es comunicarà a l’interessat i es donarà a conèixer a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Aquesta és la quarta edició del premi La Verònica Cartonera, al qual s’han presentat 112 originals.

Barcelona, 15 de juliol de 2016

dilluns, 1 de febrer del 2016

pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2016
La VERONICA CARTONERA convoca la quarta edició del seu premi en la modalitat de:
  • NOVEL·LA CURTA en català o castellà

Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.


Llengua


-  Català i castellà, indistintament.


Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits
- No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.
- Extensió: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites en Arial 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.


Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic,
- a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com
- a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
- El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. Ha d’estar escrit amb Arial, tamany 12, a doble espai (pot ser un arxiu word o similar o pdf) i signat amb pseudònim. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
- El segon arxiu correspon a la plica. El nom de l’arxiu serà “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: nom i cognoms, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica.
Les obres que no compleixin aquest requisit seran eliminades

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 31 de març de 2016, a les 24.00h (hora de Barcelona)


Jurat


- El Premi comptarà amb un jurat compost per a persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura i un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària

- El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

- El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de juliol de 2016 a través de les xarxes socials


Premi


- L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA sota llicència copyleft.

- Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, amb portades de cartró reciclat.

- L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.


Altres


- El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases


Barcelona, febrer de 2016

La VERONICA Cartonera

prEMio NoveLa CorTa La VERONICA cArtoNeRa 2016La VERONICA CARTONERA convoca la cuarta edición de su premio en la modalidad de:
  • NOVELA CORTA en catalán o castellano

Quién puede presentarse


- Cualquier persona mayor de edad.
- No se admiten trabajos premiados en otros certámenes literarios y tampoco  pueden estar comprometidos ni en trámite de publicación con alguna editorial.
- Extensión: un mínimo de 60 y un máximo de 80 páginas DIN A4, escritas en Arial 12, a doble espacio. Los márgenes superior e inferior de las páginas, así como los de la derecha e izqierda,serán de 2,5 cm.


Presentación de los trabajos 


Los trabajos se enviarán por correo electrónico,
- a la dirección premi.veronica.cartonera@gmail.com
- en el espacio del asunto ha de poner “Premio NOVELA CORTA”

Para garantizar el anonimato, en el correo se adjuntarán dos archivos.
- El primer archivo corresponde a la obra que se presenta a concurso. Ha de estar escrita con Arial, tamaño 12, a doble espacio (puede ser un archivo word o similar o pdf) y firmado con pseudónimo. El nombre del archivo será el título de la obra.
- El segundo archivo corresponde a la plica. El nombre del archivo será “Plica” seguido del título de la obra que se presenta a concurso. La plica ha de incluir la identificación de la autora o autor: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal y de correo electrónico, teléfono de contacto y una brevísima nota bio-bibliográfica.
Las obras que no cumplan este requisito serán eliminadas.

- El plazo de entrega de obras acaba el 31 de marzo de 2016, a las 24.00h (hora de Barcelona).


Jurado


- El Premio contará con un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura y de la cultura y un miembro de La VERONICA actuará como secretario o secretaria.

- El Jurado determinará la obra ganadora y se reservará el derecho a considerar desierto el premio.

- El veredicto del jurado será inapelable y se dará a conocer el 15 de julio de 2016 a través de les redes sociales.


Premio


- La obra premiada será publicada por la Editorial La VERONICA CARTONERA, bajo licencia Copyleft.

- Cada uno de los libros de la Editorial La VERONICA CARTONERA es único y está confeccionado artesanalmente, con portadas de cartón reciclado.

- El autor o autora de la obra premiada recibirá gratuitamente 10 ejemplares del libro.


Otros


- El hecho de presentarse al premio supone la aceptación de estas bases.


Barcelona, febrero de 2016

La VERONICA Cartonera