diumenge, 17 de juliol del 2016

LAS MURALLAS DE BIZANCIO, Premi Novel.la Curta de La VERONICA Cartonera 2016

El Premi de Novel.la Curta La VERONICA Cartonera 2016 és per a l'obra Las murallas de Bizancio, de l'autor argentí Osvaldo Aníbal Martínez.
ENHORABONA!

ACTA DEL JURAT
Reunits Isidre Grau Antolí, Emili Mas Margarit, Remei López Cuadra, i Manolita Sanz Ferré, exercint de secretària en tant que membre de l’editorial La Verònica Cartonera, han decidit atorgar, per majoria, el premi a l’original LAS MURALLAS DE BIZANCIO

presentat amb el pseudònim  ANIBAL MOLINERO,
que correspon a  OSVALDO ANIBAL MARTINEZ

L’obra premiada destaca per la seva notable correcció literària, i per una història amb intriga que manté l’atenció del lector fines al final, en un context universitari en el període de la presidència de De la Rua en l’Argentina de principis del s XXI.

Aquesta decisió es comunicarà a l’interessat i es donarà a conèixer a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Aquesta és la quarta edició del premi La Verònica Cartonera, al qual s’han presentat 112 originals.

Barcelona, 15 de juliol de 2016

dilluns, 1 de febrer del 2016

pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2016
La VERONICA CARTONERA convoca la quarta edició del seu premi en la modalitat de:
  • NOVEL·LA CURTA en català o castellà

Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.


Llengua


-  Català i castellà, indistintament.


Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits
- No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.
- Extensió: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites en Arial 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.


Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic,
- a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com
- a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
- El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. Ha d’estar escrit amb Arial, tamany 12, a doble espai (pot ser un arxiu word o similar o pdf) i signat amb pseudònim. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
- El segon arxiu correspon a la plica. El nom de l’arxiu serà “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: nom i cognoms, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica.
Les obres que no compleixin aquest requisit seran eliminades

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 31 de març de 2016, a les 24.00h (hora de Barcelona)


Jurat


- El Premi comptarà amb un jurat compost per a persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura i un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària

- El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

- El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de juliol de 2016 a través de les xarxes socials


Premi


- L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA sota llicència copyleft.

- Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, amb portades de cartró reciclat.

- L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.


Altres


- El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases


Barcelona, febrer de 2016

La VERONICA Cartonera

prEMio NoveLa CorTa La VERONICA cArtoNeRa 2016La VERONICA CARTONERA convoca la cuarta edición de su premio en la modalidad de:
  • NOVELA CORTA en catalán o castellano

Quién puede presentarse


- Cualquier persona mayor de edad.
- No se admiten trabajos premiados en otros certámenes literarios y tampoco  pueden estar comprometidos ni en trámite de publicación con alguna editorial.
- Extensión: un mínimo de 60 y un máximo de 80 páginas DIN A4, escritas en Arial 12, a doble espacio. Los márgenes superior e inferior de las páginas, así como los de la derecha e izqierda,serán de 2,5 cm.


Presentación de los trabajos 


Los trabajos se enviarán por correo electrónico,
- a la dirección premi.veronica.cartonera@gmail.com
- en el espacio del asunto ha de poner “Premio NOVELA CORTA”

Para garantizar el anonimato, en el correo se adjuntarán dos archivos.
- El primer archivo corresponde a la obra que se presenta a concurso. Ha de estar escrita con Arial, tamaño 12, a doble espacio (puede ser un archivo word o similar o pdf) y firmado con pseudónimo. El nombre del archivo será el título de la obra.
- El segundo archivo corresponde a la plica. El nombre del archivo será “Plica” seguido del título de la obra que se presenta a concurso. La plica ha de incluir la identificación de la autora o autor: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal y de correo electrónico, teléfono de contacto y una brevísima nota bio-bibliográfica.
Las obras que no cumplan este requisito serán eliminadas.

- El plazo de entrega de obras acaba el 31 de marzo de 2016, a las 24.00h (hora de Barcelona).


Jurado


- El Premio contará con un jurado compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura y de la cultura y un miembro de La VERONICA actuará como secretario o secretaria.

- El Jurado determinará la obra ganadora y se reservará el derecho a considerar desierto el premio.

- El veredicto del jurado será inapelable y se dará a conocer el 15 de julio de 2016 a través de les redes sociales.


Premio


- La obra premiada será publicada por la Editorial La VERONICA CARTONERA, bajo licencia Copyleft.

- Cada uno de los libros de la Editorial La VERONICA CARTONERA es único y está confeccionado artesanalmente, con portadas de cartón reciclado.

- El autor o autora de la obra premiada recibirá gratuitamente 10 ejemplares del libro.


Otros


- El hecho de presentarse al premio supone la aceptación de estas bases.


Barcelona, febrero de 2016

La VERONICA Cartonera