dimecres, 1 de febrer del 2017

BASES prEMio NoveLa CorTa La VERONICA cArtoNeRa 2017

Imagen original: Contes. Joan Brossa (1987)


La VERONICA CARTONERA convoca la quinta edición de su premio de NOVELA CORTA en catalán o castellano


Quien puede presentarse


- Cualquier persona mayor de edad.


Lengua


-  Catalán y castellano, indistintamente.


Condiciones


- Los trabajos han de ser originales e inéditos.

- No se admiten trabajos premiados en otros certámenes literarios. Tampoco pueden estar comprometidos ni en trámite de publicación con alguna editorial.

- Extensión y formato: un mínimo de 60 y un máximo de 80 páginas DIN A4, escritas con la letra Arial cuerpo 12, a doble espacio, Los márgenes superior e inferior, y los de derecha e izquierda, serán de 2,5 cm.

- Las obras estarán firmadas, obligatoriamente, con pseudónimo. Éste constará en la página 1, debajo del título de la obra. 

- El 31 de marzo de 2017, a les 24.00h (hora de Barcelona)termina el plazo de recepción de obras. 


Presentación de las obras


Los trabajos deben enviarse por correo electrónico, a la dirección  premi.veronica.cartonera@gmail.com y seguir el siguiente procedimiento:

 • en el espacio del asunto deben figurar las palabras "Premio NOVELA CORTA”
 • en el cuerpo del mensaje se hará constar el título de la obra y el pseudónimo del autor o autora

Con el objetivo de garantizar el anonimato, el correo contendrá dos archivos adjuntos.
 • El primer archivo corresponde a la obra que se presenta a concurso. El nombre del archivo será el del título de la obra.
 • El segundo archivo corresponde a la plica. El nombre de este archivo será la palabra “Plica” seguida del título de la obra que se presenta a concurso. La plica incluirá la identificación de la autora o autor: pseudónimo, nombre y apellidos, dirección postal y correo electrónico, teléfono de contacte y una brevísima nota bio-bibliográfica.


  Jurado


  - El Premio cuenta con un jurado formado por personas relacionadas con el mundo de la literatura y la cultura; un miembro de La VERONICA ejercerá de secretario o secretaria.

  - El Jurado determinará la obra ganadora y se reservarà el derecho a considerar el premio desierto.

  - El veredicto del Jurado será inapelable y se hará publico el 15 de julio de 2017 a través de las redes sociales.


  Premio


  - La Editorial La VERONICA CARTONERA publicará la obra premiada.

  - Cada uno de los libros de la Editorial La VERONICA CARTONERA son únicos y están confeccionados artesanalmente; las cubiertas son de cartón reciclado. 

  - La primera edición constará de 60 ejemplares.

  - El autor o autora de la obra premiada recibirá gratuitamente 10 ejemplares del libro. 

  La obra ganadora continuará siendo propiedad del autor o autora.


  Otros


  El hecho de presentar un trabajo al Premio supone la aceptación de estas bases.

  Las obras que no cumplan todas y cada una de las condiciones quedarán automáticamente eliminadas. 


  Barcelona, febrero de 2017

  La VERONICA Cartonera

  BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2017


  Contes. Joan Brossa (1986)


  La VERONICA CARTONERA convoca la cinquena edició del seu premi en la modalitat de NOVEL·LA CURTA en català o castellà


  Qui s'hi pot presentar


  - Qualsevol persona major d’edat.


  Llengua


  -  Català i castellà, indistintament.


  Condicions


  - Els treballs han de ser originals i inèdits

  - No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.

  - Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites amb el tipus de lletra Arial cos 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.

  - Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.

  - El termini de lliurament d’obres s’acaba el 31 de març de 2017, a les 24.00h (hora de Barcelona) 


  Presentació dels treballs


  Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:

  • a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”
  • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora

  Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
  • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
  • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 


  Jurat


  - El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.

  - El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

  - El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de juliol de 2017 a través de les xarxes socials.


  Premi


  - L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.

  - Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.

  - La primera edició constarà de 60 exemplars.

  - L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.

  L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.  Altres


  El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

  Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament.  Barcelona, febrer de 2017

  La VERONICA Cartonera


  dimarts, 27 de setembre del 2016

  CLAU. I ja són 13 els llibres publicats per La VERONICA Cartonera


  El dissabte 8 d'octubre presentem CLAU, el llibre de relats sorgits del Bigoti de Nietzsche, un taller autogestionat de creació literaria.

  CLAU recull els escrits d'Eva Beser, Marta Duran, Miren Lopetegi i Jan Matheu.


  Si aquest llibre veu la llum és per culpa de Marta Mitjans Puebla, l'autora de LENA. Ens va proposar publicar els escrits de les integrants del taller i tenir cura de l'edició. El procès ha estat llarg, amb arrancades i aturades (a sota podeu llegir la nota de Marta Mitjans que l'explica i que forma part del llibre). La confecció del llibre: maqueta, impressió, creació de les cobertes, cosit, etc, ha estat afortunadament més ràpida. Les cobertes han estat fetes a 16 mans, les de les autores i amistats i, com sempre, les d'Anna González.
  Després de diverses trobades amb el grup El Bigoti de Nietzsche, vaig proposar als autors de fer un llibre col·lectiu. D’entrada, tots es van mostrar engrescats a participar en l’aventura de la confecció d’una obra col·lectiva, artesanal i inèdita. El segell La Verònica Cartonera, cap davantejat per l’Anna, amb qui hi mantinc una bona relació, va obrir-se a la proposta que acabava de néixer. Però, com en tot projecte fet amb la mà al cor, alguns dels membres compromesos de paraula es van desvincular del procés que començaria uns mesos més tard. Un procés que ha suposat hores d’escriptura per a ells, paciència de lectura i correccions per a mi i rencontres molt profitosos.

  La idea de la clau va néixer un dimecres, quan un dels autors va deixar anar allò que ell creia que era clau en aquest llibre: un punt comú. Un destí. Una obertura cap a alguna cosa on tots ells volguessin anar a parar. I així va ser com la clau, aquest objecte que obre portes de mons bonics, hostils, imaginats, perduts, oblidats, va acabar sent l’essència d’aquests textos: l’eix per a tots els autors.

  Partint d’aquest propòsit, cada autor em va enviar una proposta de text. Jo les vaig llegir i els en vaig fer un comentari individual, per escrit, amb la màxima minuciositat i cura possible, i també els vaig corregir tot allò que em semblava idoni. Als autors, sempre se’ls ha d’aconsellar des del respecte. Una obra és un fill de paper; destil·la sentiments del pare. Després de quatre mesos d’intercanvi d’esmenes, propostes, correccions ortogràfiques i gramaticals i converses sobre els propòsits dels textos, vam deixar reposar el projecte. Tots teníem feina, i la clau va quedar adormida.

  Passat l’estiu, vam reprendre el contacte. Vaig corregir, un segon cop, tot allò que em semblava pertinent de cara a les noves modificacions que els autors havien fet dels textos. I encara van passar quatre mesos més, abans que, començat el 2016, poséssim fil a l’agulla: vam donar per acabada la seva feina com a autors, i la meva com a lectora, correctora i com a narradora disposada a escoltar els propòsits, les necessitats i el neguit d’aquells que també volen explicar part de la seva història. Perquè escriure és parlar d’un mateix; és parlar del món vist, sentit, somiat, perdut.

  Aquest llibre és fruit d’una confecció lenta i llarga; és un bon treball. Enhorabona, Eva, Marta, Mireia i Jan. I moltes gràcies, Anna, per acceptar la idea que un dia et vaig manifestar davant la finestra des d’on totes dues vèiem la teva Verònica.


  Marta Mitjans Puebla


  Algunes de les cobertes. Com sempre totes fetes a ma i cap igual a l'altre. Tria la teva